Všeobecné podmínky „Tenis Akademie Bálek“

provozované zapsaným spolkem Tenis Akademie Bálek, z.s.
IČ: 228 54 991, se sídlem Praha-Dolní Chabry, Dolní Chabry, Bolebořská 535/4
(dále jen „Spolek“ nebo „Tenis Akademie Bálek“)

 
Těmito všeobecnými podmínkami jsou vázáni všichni hráči Tenis Akademie Bálek a veřejnost účastnící se kempů pořádaných Tenis Akademií Bálek, a v případě hráčů či účastníků kempu mladších 18 let jejich zákonní zástupci, kteří se zavazují zajistit pro hráče/účastníka kempu podmínky pro plnění povinností hráče/účastníka kempu a zajistit dodržování těchto podmínek jejich dítětem.

1. Hráči

1.1.       Hráči Tenis Akademie Bálek se mohou stát děti od 3,5 let věku, mládež i dospělí. Hráčem Tenis Akademie Bálek se zájemce stává přijetím jeho přihlášky Tenis Akademií Bálek, a to na dobu neurčitou.

1.2.       Práva a povinnosti hráčů (resp. jejich zákonných zástupců) nejsou přenositelná na jiné hráče ani na osoby mimo Tenis Akademii Bálek.

2. TRÉNINKY, soustředění, kempy, turnaje

2.1.       Cílem Tenis Akademie Bálek je vést dětské a mládežnické hráče k harmonickému tělesnému vývoji, zlepšení koordinace a fyzické kondice a osvojení tenisové etikety a nadchnout je pro tenis jako celoživotní zábavu; u starších dětí, mládeže a dospělých zlepšovat techniku i taktiku hry.

V případě zájmu o závodní tenis nabízíme přípravu na turnaje.

Tenis Akademie Bálek organizuje registrované turnaje pod záštitou Českého tenisového svazu (dále jen „ČTS“).

2.2.       Hráči a účastníci kempů se účastní aktivit Tenis Akademie Bálek na vlastní nebezpečí; Tenis Akademie Bálek doporučuje, aby hráči / účastníci byli pojištěni. Veškerých aktivit Tenis Akademie Bálek je oprávněn se účastnit pouze zdravotně způsobilý hráč / účastník. Zjistí-li trenér před začátkem tréninku, turnaje, tréninku na soustředění či kempu, či v jeho průběhu, že hráč / účastník vykazuje známky infekčního onemocnění, nebo jiného onemocnění či zranění, které brání další aktivitě hráče / účastníka, je oprávněn hráče / účastníka z takové aktivity vyloučit; jde-li o děti a mládež, je trenér povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat zákonného zástupce hráče / účastníka a vedení Tenis Akademie Bálek. Taková tréninková jednotka se považuje za uskutečněnou, tj. bez nároku na náhradu.

TRÉNINKY

2.3.       Tenis Akademie Bálek svým hráčům nabízí tyto typy tréninků:

(i)          pro neregistrované hráče u ČTS:

 • rekreační tréninky
  doporučujeme tréninky 1-2x týdně ve skupině + 1x týdně sparing
 • výkonnostní tréninky (příprava na závodní tenis)
  doporučujeme tréninky 2-3x týdně individuálně nebo ve skupině + 1-2x týdně sparing + fyzická a koordinační cvičení
  doporučujeme účast na interclubových turnajích v rámci Tenis Akademie Bálek
 • koučované nebo nekoučované sparingy s protihráčem
 • fyzická a koordinační cvičení.

(ii)         pro registrované hráče ČTS:

 • závodní tréninky
  doporučujeme tréninky 2-3x týdně individuálně nebo ve skupině + 1-2x týdně sparing + povinná účast na mistrovských utkáních družstev organizovaných ČTS + nepovinná účast na registrovaných turnajích jednotlivců
 • koučované i nekoučované sparingy s protihráčem
 • fyzická a koordinační cvičení.

2.4.       Trenéry pro konkrétní tréninkové jednotky určuje Tenis Akademie Bálek, a to zpravidla na celou sezónu předem. Tenis Akademie Bálek si vyhrazuje právo v odůvodněných případech jednorázově i dlouhodobě změnit určení trenéra.

2.5.       Pravidelně se opakující tréninkové jednotky jednotlivých tréninkových skupin a koučovaný sparing rezervuje vedení Tenis Akademie Bálek v on-line rezervačním systému Jdeme na to, který Tenis Akademie Bálek využívá (dále jen „on-line rezervační systém“). Rezervace tenisového kurtu v rámci zakoupeného celoročního vstupného si hráči v on-line rezervačním systému zadávají sami.

2.6.       Tréninková jednotka trvá 60 min. (55 min. trénink + 5 min. úklid a úprava kurtu, organizační záležitosti a výměna hráčů na hřišti). Tréninky probíhají individuálně, jako sparingy nebo ve skupinách (obvykle 3-4 hráči). Počet a typ tréninkových jednotek a zda bude hráč trénovat individuálně nebo ve skupině, volí hráč; o zařazení hráče do konkrétní skupiny (zpravidla podle věku a výkonnosti hráčů) a o počtu hráčů ve skupině pak rozhoduje Tenis Akademie Bálek, a to zpravidla na celou sezónu předem. V průběhu sezóny není možné měnit tréninkovou skupinu. Začátečníci jsou obvykle zařazováni do větších skupin (3-4 hráči), pro pokročilejší hráče je výhodnější trénovat v menších skupinách (2 hráči) nebo zcela individuálně.

2.7.       Tréninky probíhají v letní sezóně (zpravidla duben až září s výjimkou letních prázdnin) na venkovních kurtech;
v zimní sezóně (zpravidla říjen až březen s výjimkou vánočních a jarních prázdnin) v kryté nebo nafukovací hale.
Přesný termín začátku a konce sezóny určuje Tenis Akademie Bálek před každou sezónou.

2.8.       V případě nevyhovujících podmínek, tj. v letní sezóně při vytrvalém dešti v průběhu první poloviny tréninku (tedy v čase trvání tréninku 0 – 30 min.) se trénink neuskuteční. V tomto případě se finanční kredit za tréninkovou jednotku neodečítá, ale nahrazuje dle pokynů Tenis Akademie Bálek v jiném dni a čase. Nastane-li vytrvalý déšť po 31. minutě tréninkové jednotky, považuje se tréninková jednotka za uskutečněnou, i když hráč trénink přeruší, tj. bez nároku na náhradu pro nepřízeň počasí a finanční kredit se za tréninkovou jednotku odečte. V zimní sezóně při poklesu teploty v hale před začátkem tréninku pod 10°C se trénink na přání hráče uskuteční, jinak má hráč nárok na náhradu podle pravidel uvedených níže.

2.9.       Tréninky probíhají na místech uvedených na internetových stránkách Tenis Akademie Bálek, zejména v Praze a Kralupech nad Vltavou.

2.10.     Hráči se zavazují dodržovat provozní řády jednotlivých tréninkových míst, které jsou k dispozici na internetových stránkách provozovatelů jednotlivých sportovišť.

SPARING

2.11.     Sparing pod vedením trenéra se rezervuje a hradí stejným způsobem jako individuální nebo skupinové tréninky.

2.12.     Sparing bez vedení trenéra si hráči zajišťují a kurty rezervují sami, prostřednictvím on-line rezervačního systému Jdeme na to, který Tenis Akademie Bálek využívá. Pro účely nekoučovaného sparingu Tenis Akademie Bálek nabízí svým klientům zvýhodněný celosezónní vstup na kurty podle aktuálního ceníku Tenis Akademie Bálek (není zahrnuto v kurzovném na danou sezónu).

TURNAJE

2.13.     Tenis Akademie Bálek svým hráčům nabízí tyto typy turnajů:

(i)          pro neregistrované hráče u ČTS:
 • interclub turnaje
(ii)         pro registrované hráče ČTS:
 • mistrovská utkání družstev organizovaných ČTS
 • registrované turnaje jednotlivců

2.14.     O nominaci hráčů na turnaje a mistrovská utkání družstev a taktice nasazení hráčů rozhoduje trenér nebo šéftrenérem pověřený zástupce týmu.

2.15.     Hráč se zavazuje uhradit startovné v hotovosti pořadateli turnaje nejpozději před začátkem turnaje. Na úhradu startovného není možné použít kredity z kurzovného.

SOUSTŘEDĚNÍ A KEMPY

2.16.     Kromě běžných tréninků Tenis Akademie Bálek nabízí všem svým hráčům a veřejnosti také soustředění a víkendové kempy, víkendové pobytové kempy, letní příměstské kempy a vícedenní pobytové kempy (soustředění i kempy společně dále jen „kempy“).

2.17.     Pro účast na kempu účastník vyplní on-line přihlášku na webu www.tenisakademiebalek.cz a uhradí cenu kempu. Přihláška na kemp se stává závaznou výslovným potvrzením účasti zájemce na kempu ze strany vedení Tenis Akademie Bálek.

2.18.     Trenéry a doprovod pro konkrétní tréninkové jednotky na kempu a sportovní i doplňkový program kempu určuje vedení Tenis Akademie Bálek. V případě nepřízně počasí bude pro účastníky kempu zajištěn alternativní program, např. společenské hry, tematické projekce a projekce přiměřené věku účastníků kempu apod.

3. PLATBY, NÁHRADY A STORNO PODMÍNKY

3.1.       Hráč i účastník kempu bere na vědomí, že běžnou praxí provozovatelů sportovišť v ČR a tedy i povinností Tenis Akademie Bálek je úhrada pronájmu sportoviště předem, a to bez možnosti vrácení peněz či náhrady za nevyčerpané rezervované časy, bez ohledu na důvod nevyčerpání rezervovaného času. Bude-li provoz Tenis Akademie Bálek a/nebo provoz využívaných tréninkových míst přerušen nezávisle na vůli Tenis Akademie Bálek a/nebo bude provozu bránit překážka, kterou nelze odvrátit nebo překonat (například stávka, povodeň, odstávka/výpadek elektrického proudu, zákaz provozování sportoviště, zákaz hromadných akcí nad určitý počet účastníků apod.), nevzniká tím hráči nárok na vrácení peněz či náhradu za nevyčerpané rezervované časy.

3.2.       Kurzovné určuje Tenis Akademie Bálek na jednu sezónu předem podle počtu a typu hráčem rezervovaných tréninkových jednotek a podle aktuálního ceníku. Ceník se před začátkem sezóny může měnit v souvislosti s růstem inflace a finanční politikou Tenis Akademie Bálek. Cena za tréninkovou jednotku zahrnuje veškeré náklady (pronájem kurtu/haly, trenéra, tenisové míče a pomůcky).

3.3.       Kurzovné na sezónu se hradí celé předem před zahájením prvního tréninku v dané sezóně na účet Tenis Akademie Bálek uvedený ve vyúčtování kurzovného, které hráč obdrží; z kurzovného se formou kreditů odečítají spotřebované náklady na hráčem rezervované tréninkové jednotky v dané sezóně. Hráč nemá nárok na vrácení nevyčerpaného kreditu z kurzovného ani na převod kreditu do další sezóny či na jiného hráče.

3.4.       Nemůže-li hráč absolvovat rezervovaný trénink, ať jednorázově nebo z důvodů dlouhodobé nemoci, oznámí to bez zbytečného odkladu trenérovi nebo vedení Tenis Akademie Bálek a zároveň v on-line rezervačním systému zruší rezervaci dané tréninkové jednotky nebo daných tréninkových jednotek, o kterých již předem ví, že je nevyužije.

3.5.       Za rezervovanou tréninkovou jednotku, ze které se hráč alespoň 5 hodin před začátkem tréninku odhlásí prostřednictvím on-line rezervačního systému, je hráč oprávněn čerpat náhradu podle pravidel níže.

Nevyužitá rezervovaná tréninková jednotka, která nebyla odhlášena uvedeným způsobem, se považuje za uskutečněnou; taková jednotka proto bude uhrazena z kreditu hráče z kurzovného a není možné za ni čerpat náhradu.

3.6.       Pokud se hráč dostane do prodlení s úhradou kurzovného nebo s plněním jiných platebních povinností vyplývajících z účasti hráče na tréninku, turnaji či kempu, vyzve ho Tenis Akademie Bálek telefonicky nebo e-mailem k úhradě v dodatečné přiměřené lhůtě. V případě dalšího prodlení, na které byl hráč písemně (včetně e-mailu) upozorněn, může Tenis Akademie Bálek zamezit hráči ve vstupu na tréninková místa a pozastavit mu tak čerpání rezervovaných tréninkových jednotek a dalších služeb včetně účasti na turnajích až do řádného uhrazení, avšak bez nároku na náhradu takto nevyužitých rezervovaných tréninkových jednotek.

NÁHRADY

3.7.       Náhradní lekce jsou službou Tenis Akademie Bálek pro její hráče, nikoli povinností Tenis Akademie Bálek, a proto v případě nesplnění výše uvedených podmínek nevzniká právní nárok na výběr těchto náhradních tréninků či na vrácení peněz za zrušenou lekci.

3.8.       Za každou nevyužitou tréninkovou jednotku včas odhlášenou postupem podle čl. 3.4 výše je hráč oprávněn v on-line rezervačním systému vyhledat a rezervovat si náhradní tréninkovou jednotku, a to na kterémkoli tréninkovém místě (čl. 2.8) a v kterémkoli čase aktuálně volném podle on-line rezervačního systému.
Tréninkové jednotky, které nelze uskutečnit z důvodů na straně trenéra (tj. nikoli z důvodu, které Tenis Akademie Bálek nedokáže odstranit, např. uzavření sportoviště nebo z důvodu zákazu akcí ve skupině většího počtu lidí) Tenis Akademie Bálek včas přesouvá na náhradní termín a hráčům to předem oznámí; nevyhovuje-li hráči takováto náhrada, je hráč oprávněn v on-line rezervačním sytému Tenis Akademie Bálek takto rezervovanou tréninkovou jednotku přesunout na kterékoli jiné tréninkové místo a kterýkoli jiný čas aktuálně volný. 

3.9.       Náhrady lze čerpat pouze v dané sezóně; náhrady se nepřevádějí do následující sezóny s výjimkou dlouhodobé závažné nemoci či hospitalizace delší než 30 dní. Doporučujeme, aby si hráči, kteří mají nárok na náhradu, průběžně sami aktivně v on-line rezervačním systému náhradní tréninkové jednotky vyhledávali a vybírali si náhrady co nejdříve a nenechávali náhrady na konec sezóny.

3.10.     Náhrady nelze převádět na jiného hráče.

3.11.     Má-li hráč nárok na náhradu, ale možnosti náhrady nevyužije (včetně nevyužití možných náhrad na jiném tréninkovém místě, než je hráč zvyklý), nemá nárok na vrácení nevyčerpaného kreditu z kurzovného ani převod kurzovného do následující sezóny.

ÚHRADA A STORNO PODMÍNKY KEMPY

3.12.     Cenu kempu hradí účastník formou jedné nebo dvou splátek ve lhůtách určených fakturou vystavenou Tenis Akademií Bálek a následného doplatku podle vyúčtování Tenis Akademie Bálek nejpozději před nástupem na kemp.

3.13.     Bude-li provoz Tenis Akademie Bálek a/nebo provoz využívaných tréninkových míst a/nebo ubytovacích zařízení přerušen nezávisle na vůli Tenis Akademie Bálek a/nebo bude provozu bránit překážka, kterou nelze odvrátit nebo překonat (například stávka, povodeň, odstávka/výpadek elektrického proudu, zákaz provozování sportoviště, zákaz hromadných akcí nad určitý počet účastníků apod.), nevzniká účastníku kempu nárok na vrácení ceny ani jakékoli splátky na cenu kempu uhrazené za nekonaný kemp a účastník je oprávněn vybrat si náhradní termín stejného typu kempu v následujících 12 měsících od termínu plánovaného zahájení zrušeného kempu; v takovém případě se splátky na zrušený kemp považují za splátky na takovýto náhradní kemp. Na náhradní kemp je účastník oprávněn přihlásit se nejpozději ve lhůtě určené Tenis Akademií Bálek v nabídce náhradních kempů, jinak jeho nárok na náhradní kemp zaniká. Kemp řádně zahájený, avšak z výše uvedených důvodů přerušený, se považuje za dokončený, tedy bez nároku na vrácení ceny kempu či náhradu.

3.14.     V případě, že se účastník kempu rozhodne závaznou přihlášku zrušit a z kempu odhlásit, uhradí Tenis Akademii Bálek storno poplatky ve výši podle termínu zrušení přihlášky na kemp podle typu kempu:

3.14.1.         v případě zrušení víkendového kempu nebo letního příměstského kempu:

(i)          při zrušení přihlášky více než 30 dní před nástupem na kemp:
stornopoplatek činí 100% z uhrazené první splátky ceny kempu,

(ii)         při zrušení přihlášky 29-0 dní před nástupem na kemp:
stornopoplatek činí 100% z celkové ceny kempu;

3.14.2.         v případě zrušení víkendového pobytového kempu nebo vícedenního pobytového kempu:

(i)          při zrušení přihlášky více než 30 dní před nástupem na kemp:
stornopoplatek činí 50% z celkové částky uhrazené hráčem jako první dvě splátky ceny kempu,

(ii)         při zrušení přihlášky 14-29 dní před nástupem na kemp:
stornopoplatek činí 100% z celkové částky uhrazené hráčem jako první dvě splátky ceny kempu,

(iii)        při zrušení přihlášky 0-13 dní před nástupem na kemp:
stornopoplatek činí 100% z celkové ceny kempu.

3.15.     Tenis Akademie Bálek doporučuje uzavřít pojištění storna a případně přerušení pobytu na kempu.

4. PRÁVA A POVINNOSTI HRÁČE

OBECNÉ

4.1.       Práva a povinnosti hráčů ani účastníků kempu (resp. jejich zákonných zástupců) nejsou přenositelná na jiné hráče ani na osoby mimo Tenis Akademii Bálek.

4.2.       Hráč je zejména oprávněn a zároveň povinen aktivně a řádně se účastnit přípravy v průběhu celé sezóny. Neregistrovaní hráči jsou oprávněni účastnit se neregistrovaných turnajů a tenisových olympiád. Registrovaní hráči jsou oprávněni a zároveň povinni účastnit se ve své kategorii mistrovských utkáních organizovaných ČTS.

4.3.       Hráč je povinen dodržovat pravidla tenisu, pravidla slušného chování a fair play, dodržovat stanovy a řády ČTS, řídit se pokyny svého trenéra a rozhodčích, respektovat trenéry a ostatní hráče Tenis Akademie Bálek i soupeře a hájit zájmy Tenis Akademie Bálek a ČTS. Hráč je povinen dostavit se na vyzvání rozhodčího ke kontrole totožnosti. Hráč je povinen mít v době konání turnaje jednotlivců nebo mistrovských utkání družstev v rámci ČTS Doklad o zdravotní způsobilosti vydaného sportovním lékařem.

4.4.       Hráč je povinen dodržovat pořádek v prostorách sportoviště, po ukončení tréninku uklidit kurt (v letní sezóně v případě sucha nejdříve postříkat, potom urovnat hrablem a následně upravit koštětem nebo síťovačkou), zacházet šetrně se zapůjčenou výstrojí i se zařízením sportoviště, které prostřednictvím Tenis Akademie Bálek využívá, a platit kurzovné způsobem a ve výši uvedené výše. Hráč je povinen hradit škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny, jak na zařízení a vybavení sportoviště, tak na majetku ostatních osob.

4.5.       Z tréninkové jednotky bude bez nároku na vrácení nákladů na tréninkovou jednotku vyloučen hráč, který přes napomenutí nedodržuje ustanovení provozního řádu daného tréninkového místa nebo neuposlechne pokynů trenéra či odpovědných pracovníků provozovatele sportoviště a ohrožuje tak zdraví, bezpečnost či majetek vlastní nebo ostatních účastníků.

4.6.       Tenis Akademie Bálek upozorňuje na skutečnost, že provozovatelé sportovišť obvykle vylučují svou odpovědnost za škody na věcech odložených v šatnách i jiných místech sportoviště. Hráč má proto povinnost peníze, cennosti i jiné hodnotné věci ukládat na recepci provozovatele sportoviště do bezpečnostních schránek.

4.7.       Tenis Akademie Bálek je oprávněna hráče informovat o případných dlužných příspěvcích s využitím různých komunikačních prostředků, zejména pošty či elektronické pošty.

4.8.       Pro účely účasti na registrovaných turnajích a jednotného vystupování hráčů Tenis Akademie Bálek je registrovaný hráč povinen zakoupit od Tenis Akademie Bálek za zvýhodněné ceny týmové oblečení v odpovídající velikosti, a to minimálně v rozsahu: tričko, kalhoty, kraťasy/sukně, tepláková souprava; případně další podle aktuální nabídky Tenis Akademie Bálek.

4.9.       Tenis Akademie Bálek nabízí svým hráčům a veřejnosti zakoupení tenisových raket a dalšího tenisového vybavení za zvýhodněné ceny.

TURNAJE

4.10.     Hráči účastnící se turnaje jsou dále povinni dodržovat pravidla turnaje vyhlášená pořadatelem turnaje, pravidla stanovená Českým tenisovým svazem a dále zejména tato pravidla účasti na turnaji:

(i)          hráč i zákonní zástupci respektují veškeré pokyny hlavního trenéra nebo kapitána družstva/týmu, včetně pokynů organizačních i pokynů k nominaci a taktice nasazení hráčů v turnaji;

(ii)         hráč je povinen mít na turnaji dvě tenisové rakety v grafitovém nebo kompozitovém provedení a vhodnou tenisovou obuv;

(iii)        každý registrovaný hráč je povinen před začátkem sezóny uhradit Tenis Akademii Bálek příspěvek na provoz družstva pro účely organizace a zajištění mistrovských utkání a tenisových turnajů (ve výši určené Tenis Akademií Bálek, přibližně 500 – 1.500 Kč), který bude po skončení sezóny vyúčtován. Z příspěvku Tenis Akademie Bálek hradí pronájem tenisových kurtů, nákup tenisových míčů pro domácí mistrovská utkání, odměny pro hráče, dotenisová apod.);

(iv)        každý hráč, který se chce účastnit neregistrovaného turnaje, je povinen uhradit startovné před zahájením turnaje, a to ve výši podle ceníku Tenis Akademie Bálek.

4.11.     Tenis Akademie Bálek zajistí za předem stanovených finančních podmínek tenisové kurty pro mistrovská utkání a tenisové turnaje;

4.12.     Tenis Akademie Bálek zajistí za předem stanovených finančních podmínek nákup tenisových míčů pro mistrovská utkání a tenisové turnaje;

4.13.     Tenis Akademie Bálek určí realizační tým pro mistrovská utkání, který bude přítomen na soutěžích a bude úzce spolupracovat s hlavním trenérem.

KEMPY (VČETNĚ SOUSTŘEDĚNÍ)

4.14.     Účastníci kempu jsou dále povinni dodržovat provozní řád provozovatele ubytování a sportoviště, na kterém se kemp koná, a pravidla kempu, zejména:

(i)          účastník dodržuje disciplínu na všech akcích, při odpočinku, jídle, v denním pořádku, spaní a hygieně;

(ii)         účastník respektuje pokyny trenérů a opatrovatelů; v případě opakovaného porušení disciplíny přes opakovaná napomenutí je Tenis Akademie Bálek oprávněna účastníka z kempu vyloučit bez nároku na vrácení ceny kempu či jinou náhradu;

(iii)        účastník pečlivě zachází s předměty na sportovišti, v šatnách a v ubytovacím prostoru, jakož i se sportovním nářadím, které bude k dispozici, a nebude je jakkoli poškozovat.

(iv)        účastník se kempu účastní na vlastní nebezpečí; v případě eventuálního úrazu neexistuje žádný nárok na náhradu škody nebo jiné nároky vůči Tenis Akademii Bálek.

4.15.     Tenis Akademie Bálek upozorňuje na skutečnost, že provozovatelé sportovišť a ubytování obvykle vylučují svou odpovědnost za škody na věcech odložených v šatnách i jiných místech sportoviště, resp. ubytování. Tenis Akademie Bálek doporučuje účastníkům nevozit na kempy větší obnosy peněz než nezbytně nutné, cennosti a drahé vybavení (zejména mobilní telefony a podobnou elektroniku) a sjednat si příslušné pojištění.

5. HOSTOVÁNÍ A PŘESTUPY 

5.1.       Hostování a přestup hráče do jiného klubu se vždy řídí obecnými pravidly a Přestupním řádem Českého tenisového svazu http://www.cztenis.cz/docs/prestupni_rad.pdf a podléhá schválení Tenis Akademie Bálek (čl. B http://www.cztenis.cz/docs/zmeny_radu_cts_2014.pdf).
Není-li výše výchovného stanovena dohodou mezi Tenis Akademie Bálek a novým klubem hráče, řídí se tabulkami Českého tenisového svazu http://www.cztenis.cz/docs/prestupni_rad.pdf.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1.       Hráč, resp. účastník kempu, a jeho zákonný zástupce berou na vědomí, že Tenis Akademie Bálek jakožto správce osobních údajů, je oprávněna zpracovávat jejich osobní údaje v souladu s nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“). Rozsah, účel a další podrobnosti zpracování osobních údajů je stanoven v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který každý hráč/zákonný zástupce uděluje Tenis Akademii Bálek v písemné podobě. Informace o zpracování osobních údajů najdete zde.

7. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

7.1.       Smluvní vztah hráče a Tenis Akademie Bálek končí dohodou obou stran, písemným ukončením ze strany hráče či písemným ukončením ze strany Tenis Akademie Bálek pro porušení podmínek hráčem, a to zásadně s účinností nejdříve k poslednímu dni právě probíhající sezóny.

7.2.       V případě ukončení smluvního vztahu v průběhu sezóny z jakéhokoli důvodu (zejména z důvodů na straně hráče, např. přestěhování rodiny hráče, pracovní vytížení hráče/rodiče, hráč se v tréninkové skupině necítí dobře, nerozumí si s ostatními hráči v tréninkové skupině, nelíbí se mu trenér, rozhodl se pro jiný sport apod.) nevzniká hráči nárok na jakoukoli kompenzaci nevyčerpaných rezervovaných tréninkových jednotek.

8. PLATNOST

8.1.       Tyto všeobecné podmínky Tenis Akademie Bálek nabývají platnosti od 5. 4. 2021. Tenis Akademie Bálek si vyhrazuje právo jednostranně podmínky měnit, upravovat a doplňovat, a to vždy s platností od počátku následující letní či zimní sezóny.

8.2.       Neplatnost jakékoli části těchto podmínek či případná obsahová neúplnost nezpůsobuje neplatnost ostatních částí podmínek. V případě, že se některé ustanovení podmínek stane neúčinným, nemá taková skutečnost vliv na ostatní ustanovení podmínek.


V Praze dne 1. února 2021


Tenis Akademie Bálek, z.s.
se sídlem: Bolebořská 535/4, 184 00 Praha 8
IČ     228 54 991
DIČ   CZ22854991