Osobní údaje a GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení

1.    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je spolek Tenis Akademie Bálek, z.s., se sídlem Bolebořská 535/4, 184 00 Praha 8, IČO 22854991, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 21962 (dále jen: „správce“) jako provozovatel tenisové školy a tenisového oddílu pod názvem Tenis Akademie Bálek (dále jen „Tenis Akademie Bálek“).

2.    Kontaktní údaje správce jsou: 
Tenis Akademie Bálek, z.s.
kontaktní osoba:    Mgr. Miloslav Bálek
adresa:                 Bolebořská 535/4, 184 00 Praha 8
email:                   info@tenisakademiebalek.cz     
telefon:                +420 777 697 049

3.    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a v rámci přihlášky člena spolku a/nebo osobní údaje poskytnuté v rámci přihlášky hráče Tenis Akademie Bálek, a/nebo informace, které správce získal na základě plnění uzavřené smlouvy nebo Vámi poskytnutého souhlasu.

2.    Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje člena spolku nezbytné pro plnění povinností zapsaného spolku a/nebo pro plnění Vaší smlouvy, a to: jméno, příjmení, rodné číslo/datum narození a adresa, kontakt – e-mail, telefon zákazníků správce, u dětí i potřebné osobní a kontaktní údaje jejich zákonných zástupců. 

3.    Správce dále zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu pro plnění povinností správce vůči Českému tenisovému svazu, Pražské tělovýchovné unii (České unii sportu), Národní sportovní agentuře a obdobným sportovním organizacím a pro účely zajištění prezentace Tenis Akademie Bálek na veřejnosti, a to: jméno, příjmení, věk, fotografie, videa a sportovní výsledky.

4.    Správce dále zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu pro plnění podmínek přidělení dotací stanovaných poskytovateli dotací z veřejného, ale i soukromého sektoru, a to: jméno, příjmení, rodné číslo/datum narození a adresa.


III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem,
 • plnění právních (zákonných) povinností,
 • oprávněný zájem správce, včetně oprávněného zájmu správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit),
 • souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.
2.    Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší přihlášky jako člena spolku a/nebo hráče Tenis Akademie Bálek a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem při poskytování služeb; při přihlášce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení přihlášky (jméno, příjmení, rodné číslo/datum narození a adresa, kontakt – e-mail, telefon), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit.
 • podání žádosti a zajištění úspěšného vyřízení žádosti o dotace na činnost Tenis Akademie Bálek, kde podmínkou poskytnutí dotace je uvedení údajů o členské základně Tenis Akademie Bálek včetně rodných čísel členů Tenis Akademie Bálek; bez poskytnutí osobních údajů není možné splnit podmínky některých poskytovatelů dotací.
 • výsledkový a informační servis Českému tenisovému svazu, Pražské tělovýchovné unii (České unii sportu), Národní sportovní agentuře a obdobným sportovním organizacím, prezentace činnosti Tenis Akademie Bálek na veřejnosti a zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit (marketingová činnost, provoz webových stránek, zveřejňování na sociálních sítích a související používání osobních údajů klientů atd.) a oprávněné zájmy Tenis Akademie Bálek či třetích osob kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody hráče vyžadující ochranu osobních údajů. K tomuto zpracování potřebuje správce souhlas subjektu údajů. Osobní údaje, které správce zpracovává se souhlasem klienta či v případě nezletilého klienta se souhlasem jeho zákonného zástupce, jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který může klient či zákonný zástupce nezletilého klienta Tenis Akademie Bálek udělit. S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi Tenis Akademie Bálek a klientem či zákonným zástupcem nezletilého klienta je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné.
3.    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchování údajů

1.    Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů,
 • u osobních údajů zpracovávaných na základě poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů po dobu 1 roku od ukončení smluvního vztahu nebo po dobu, než je odvolán poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů.
2.    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 

1.    Příjemci osobních údajů jsou
 • osoby podílející se na dodání služeb na základě smlouvy (poskytovatel ubytování, pojišťovna),
 • Český tenisový svaz, Pražská tělovýchovná unie (Česká unie sportu), Národní sportovní agentura a případně obdobné sportovní organizace a poskytovatelé dotací veřejného i soukromého sektoru,
 • osoby zajišťující marketingové a prezentační služby. 
2.    Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1.    Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům,
 • právo na opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I. odst. 2. této informace.
2.    Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů. Sídlo úřadu: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, pevná linka: +420 234 665 111,
email: posta@uoou.cz, web: https://www.uoou.cz.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů v elektronické podobě.

2.    Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3.    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1.    Odesláním přihlášky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.    Správce je oprávněn tuto informaci o zpracování osobních údajů změnit. Novou verzi informace o zpracování osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 
Tato informace o zpracování osobních údajů je veřejně dostupná prostřednictvím webové stránky správce, slouží zejména pro informování subjektů údajů v souladu s právními předpisy upravujícími podmínky pro zpracování osobních údajů a je účinná od 1. 11. 2021.