Stanovy „Tenis Akademie Bálek“

Tenis Akademie Bálek, z.s.
IČ 228 54 991

ČLÁNEK I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.           Spolek Tenis Akademie Bálek, z.s. (dále jen „Akademie“), je samostatným dobrovolným samosprávným sdružením fyzických a právnických osob (dále jen „členů“) zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka č. 21962.  

2.           Akademie má sídlo na adrese Praha-Dolní Chabry, Dolní Chabry, Bolebořská 535/4. 

3.           Akademie je řádným členem Českého tenisového svazu (dále jen „ČTS“) s právy a povinnostmi plynoucími z platných stanov ČTS.

ČLÁNEK II.
ÚČEL A ČINNOST SPOLKU


1.          Účelem a posláním Akademie je vytvářet všestranné, odborné, organizační a materiální podmínky pro rozvoj tenisu v Praze, Kralupech nad Vltavou a okolí, vést dětské a mládežnické, ale i dospělé hráče k harmonickému tělesnému vývoji, zlepšení koordinace a fyzické kondice a osvojení tenisové etikety a nadchnout je pro tenis jako celoživotní zábavu; u starších dětí, mládeže a dospělých zlepšovat techniku i taktiku hry.  

2.          Své poslání Akademie uskutečňuje tím, že: 

(i)        umožňuje zájemcům z řad dětí, mládeže i dospělých vstup do klubu, zpřístupňuje sportovní činnost co nejširšímu okruhu zájemců, zejména organizací tréninků, soustředění a kempů, v rámci pravidelné tréninkové činnosti připravuje své hráče k dosažení co nejlepší výkonnosti,

(ii)       organizuje tzv. interclub turnaje v rámci Akademie a registrované turnaje pod záštitou ČTS, při kterých se řídí platnými pravidly a řády ČTS (např. soutěžní řád, disciplinární řád, rozpisy soutěží…),

(iii)      organizuje přípravu a činnost trenérů a dalších činovníků klubu, zabezpečuje ve spolupráci s ČTS jejich vzdělávání,

(iv)      zabezpečuje a podílí se na co nejlepších ekonomických podmínkách Akademie, které umožňují pravidelný a efektivní provoz spolku,

(v)       vede své členy a hráče k ochraně veškerého majetku, který má Akademie ve vlastnictví či užívání.

3.          Vedle uvedené hlavní činnosti může Akademie vyvíjet činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití majetku Akademie. Rozsah a druhy vedlejších činností lze určit, měnit či doplňovat rozhodnutím Rady, jestliže se jejich poskytování ukáže jako vhodné, případně naopak dlouhodobě nadbytečné. Vyvíjí-li Akademie vedlejší činnost, účtuje o nákladech a výnosech spojených s vedlejší činností odděleně od hlavního předmětu činnosti. 
 

ČLÁNEK III.
ČLENSTVÍ

1.          Členství v Akademii je trojího druhu:

(i)        sportovní členství: členem Akademie se stává každý hráč Akademie,

a to na dobu neurčitou počínaje dnem rozhodnutí Rady o přijetí závazné přihlášky hráče, resp. zákonného zástupce hráče mladšího 18 let;

Sportovní členství mohou získat děti od 3,5 let věku, mládež i dospělí.

(ii)       čestné členství: rozhodnutím Rady o přijetí závazné přihlášky uchazeče se může čestným členem Akademie stát fyzická osoba starší 18 let, která má zájem podílet se na provozu Tenis Akademie Bálek a podporovat hráče z řad dětí a mládeže.

(iii)      zakladatelské členství: zakladatelské členství mají pouze zakladatelé spolku.

Místo zakladatele může zakladatelské členství převzít třetí osoba, pokud s tím jednomyslně souhlasí všichni stávající zakladatelští členové.

Zakladatelské členství může získat i hráč či jiná fyzická osoba starší 18 let bez jakýchkoli rozdílů a omezení (pohlaví, rasy, státní či národní příslušnosti, politického či náboženského vyznání, bydliště či sídla apod.), jejíž písemnou přihlášku s výslovným uvedením souhlasu s těmito stanovami schválí Valná hromada. Valná hromada v takovém případě vyrozumí uchazeče o členství ve lhůtě do 30 dnů od podání přihlášky o přijetí či nepřijetí do Akademie.  

Podáním závazné přihlášky o členství, zájemce přistupuje k těmto stanovám a aktuálně platným Všeobecným podmínkám Akademie, které Akademie zveřejňuje na svých webových stránkách (dále jen „Všeobecné podmínky“).

Na zakladatelské a čestné členství v Akademii není právní nárok.

2.          Rada vede seznam všech členů Akademie (v rozdělení podle druhu členství výše), který není zpřístupněn. Zápisy a výmazy týkající se členství jsou deklaratorní (záznamové) povahy a Rada je provádí vždy do 30 dní od vzniku či zániku členství. Na žádost každého, i bývalého, člena je Rada povinna vydat výpis ze seznamu členů obsahující údaje o osobě žadatele.

3.          Osobní údaje každého člena Akademie, jakož i osobní údaje zákonného zástupce hráče mladšího 18 let, předané na přihlášce jsou ve smyslu zák. č. 101/200 sb. evidovány v databázi klubu.

4.          Mezi základní práva všech členů Akademie patří:

(i)          účastnit se sportovního, kulturního a společenského dění v rámci spolku,

(ii)         podílet se na činnosti spolku,

(iii)        v rámci rezervovaných tréninkových jednotek využívat sportovní zařízení a vybavení v užívání spolku,

(iv)       uplatňovat vlastní názory, návrhy, kritiku a vznášet dotazy a připomínky a vyžadovat na ně odpověď.

Právo hlasovat na Valné hromadě Akademie a právo volit a být volen do všech orgánů Akademie mají pouze osoby se zakladatelským členstvím.

5.          Mezi základní povinnosti všech členů Akademie patří:

(i)          dodržovat tyto stanovy a další vnitřní pravidla spolku, plnit úkoly vyplývající z usnesení Valné hromady a z usnesení Rady,

(ii)         iniciativně se podílet na činnosti spolku a řádně vykonávat přijaté funkce,

(iii)        podporovat cíle a činnosti spolku, chránit zájmy a dobré jméno spolku, důstojně jednat a reprezentovat Akademii,

(iv)       dodržovat pravidla tenisu, pravidla slušného chování a fair play, dodržovat stanovy a řády ČTS, řídit se pokyny svého nebo hlavního trenéra a rozhodčích, respektovat trenéry a ostatní hráče Akademie i soupeře a hájit zájmy Akademie a ČTS,

(v)         šetřit a chránit majetek Akademie a podílet se na jeho údržbě,

(vi)       řádně a včas platit členské poplatky a kurzovné, popřípadě jiné poplatky stanovené rozhodnutím Valné hromady nebo Rady; Čestný člen členské poplatky ani kurzovné neplatí. 

Další práva a povinnosti osob se sportovním a čestným členstvím jsou podrobně uvedena ve Všeobecných podmínkách Akademie.

6.          Práva a povinnosti členů Akademie (resp. zákonných zástupců hráčů mladších 18 let) nejsou přenositelná na jiné hráče ani na osoby mimo Akademii.

7.          Členství v Akademii zaniká:

(i)          rozhodnutím Rady o zrušení sportovního členství hráče zejména pro nezaplacení členských poplatků a/nebo kurzovného a/nebo jiných poplatků v termínu stanoveném čl. IV. těchto stanov nebo jiné porušení těchto stanov a/nebo Všeobecných podmínek,

(ii)         vystoupením člena se zakladatelským členstvím či čestným členstvím,

(iii)        vystoupením člena, případně dohodou o ukončení členství hráče, ukončením hostování hráče v Akademii, a to zásadně s účinností nejdříve k poslednímu dni právě probíhající sezóny,

(iv)       rozhodnutím Rady o zrušení čestného členství hráče zejména pro ztrátu loajality k Akademii či pro porušení těchto stanov a/nebo Všeobecných podmínek,

(v)         úmrtím člena Akademie,

(vi)       pravomocným zbavením člena jeho právní způsobilosti,

(vii)      zánikem spolku.

ČLÁNEK IV.
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY, KURZOVNÉ, SANKCE

 

1.          Členský příspěvek je součástí finančních příjmů Akademie, je základním projevem příslušnosti člena k Akademii. Členský příspěvek je ročním poplatkem se splatností ve dvou splátkách vždy na začátku letní a zimní sezóny. Výši členských příspěvků určuje Valná hromada; nerozhodne-li valná hromada o nové výši členských příspěvků, zůstává v platnosti výše příspěvků podle rozhodnutí z předchozího období. Termín splatnosti každé splátky členských příspěvků určí svým rozhodnutím Rada v závislosti na počátku dané sezóny. 

Zanikne-li výjimečně členství člena před koncem aktuální sezóny, má člen nárok na vrácení části členského příspěvku uhrazeného na nedokončenou sezónu.

2.          Členové Akademie se sportovním členstvím a ostatní hráči Akademie hradí kurzovné. Kurzovné je součástí finančních příjmů Akademie a slouží k pokrytí výdajů spojených s tréninkovým procesem, materiálním zabezpečením a dalšími výdaji spojenými s provozem Akademie. Výši kurzovného stanovuje Rada na jednu sezónu předem, a to podle počtu a typu hráčem rezervovaných tréninkových jednotek a podle aktuálního ceníku. Splatnost kurzovného a možnost náhrad rezervovaných tréninkových jednotek se řídí Všeobecnými podmínkami.

3.          Výběr členských příspěvků, kurzovného a dalších poplatků zajišťuje Rada, která zároveň rozhoduje o sankcích vůči neplatičům a o využití vybraných plateb.

4.          Nezaplacením členského příspěvku, kurzovného a/nebo jiného poplatku ve stanovené výši a ve stanoveném termínu se člen zbavuje výhod spojených s takovými platbami.

5.          Rada je oprávněna určit svým členům (všem či pouze konkrétnímu druhu členů) další poplatky spojené s výlučným užíváním části zařízení či vybavení užívaného Akademií, například krátkodobý pronájem tenis trenažeru apod.

6.          Disciplinární opatření: za porušení těchto stanov, Všeobecných podmínek či dalších vnitřních směrnic, soutěžních řádů, hrubou a opakovanou nekázeň, neplnění povinnosti člena, mohou být jednotlivcům i kolektivům ukládány disciplinární tresty:

(i)          napomenutí,

(ii)         zastaveni činnosti,

(iii)        zákaz výkonu funkce,

(iv)       odvoláni ze soutěže,

(v)         vyloučení.

Každý člen má právo zúčastnit se projednávání svého disciplinárního přestupku.

Disciplinárním orgánem 1. stupně je Rada, odvolacím orgánem je Valná hromada.

 

ČLÁNEK V.
ORGÁNY  AKADEMIE

 

1.          Orgány Akademie jsou:

(i)          Valná hromada;

(ii)         Rada.

2.          Valná hromada

2.1     Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

2.2     Valná hromada projednává:

(i)          zprávu Rady o stavu spolku a jeho činnosti za minulé období,

(ii)         projednává roční účetní uzávěrku Akademie,

(iii)       koupi, prodej, dar nebo směnu či zřízení jiných práv třetích osob k nemovitému majetku Akademie bez výjimek a k movitému majetku s pořizovací cenou nad 100.000,-- Kč (slovy: stotisíckorunčeských),

(iv)       připomínky a podněty k činnosti Rady,

(v)        schvaluje plán rozvoje tenisu na další období. 

2.3     Do výlučné pravomoci Valné hromady náleží rozhodování o:

(i)          základních otázkách koncepce spolku,

(ii)         změnách stanov Akademie na návrh Rady či členů Akademie se zakladatelským členstvím,

(iii)       volbě a funkci a odvolání členů Rady,

(iv)       výši členských příspěvků,

(v)        o zrušení či sloučení spolku, včetně stanovení zásad a způsobu vypořádáni majetku,

(vi)       rozhoduje o změně názvu a symboliky spolku,

(vii)      sloučení spolku,

(viii)     o dalších otázkách spolku, které si svým rozhodnutím do své působnosti vyhradí.

2.4     Valnou hromadu svolává Rada nejméně jednou za rok. Řádná Valná hromada musí proběhnout každý rok vždy nejpozději do 30.6. V případě nutnosti může Rada svolat mimořádnou Valnou hromadu. Rada je také povinna svolat mimořádnou Valnou hromadu po obdržení písemné žádosti třetiny členů Akademie se zakladatelským členstvím, a to do 60 dnů od obdržení žádosti.

2.5     Rada je povinna termín konání Valné hromady oznámit nejpozději 15 dní před jejím konáním písemnou formou každému členu Akademie se zakladatelským členstvím (osobně, poštovní zásilkou nebo e-mailem nebo SMS zprávou).

2.6     Právo zúčastnit se a hlasovat na Valné hromadě mají pouze členové se zakladatelským členstvím, kteří jsou takto registrováni jako členové spolku k 31.12. předchozího roku. Každý člen oprávněný hlasovat má jeden hlas a hlasy všech členů jsou rovnocenné 

2.7     Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání alespoň 65% členů se zakladatelským členstvím. K přijetí usnesení Valné hromady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů oprávněných hlasovat; k přijetí usnesení Valné hromady o změně stanov Akademie je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů oprávněných hlasovat.

2.8     Zasedání Valné hromady řídí předseda Rady, případně jiná osoba pověřená k tomu Valnou hromadou; ten také zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady, a to do 30 dnů. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání Valné hromady svolal, kdy se konalo a jaká byla přijata usnesení. Každý člen Akademie má právo nahlížet do zápisů ze zasedání způsobem určeným Radou.

3.          Rada

3.1       Rada je kolektivním statutárním orgánem spolku a zabezpečuje plnění úkolů a činnost Akademie v obdobích mezi Valnými hromadami. Rada zastupuje spolek vůči třetím osobám včetně soudů a orgánů státní správy. Podepisování za spolek se děje tak, že k nadepsanému názvu nebo razítku Akademie připojí svůj podpis buď:

-        předseda Rady, nebo

-        místopředseda Rady.

3.2       Rada má nejméně 2 členy. Členy rady volí Valná hromada pouze z řad členů spolku se zakladatelským členstvím. Funkční období člena Rady je čtyřleté. Opětovné zvolení je možné. V případě ukončení funkce některého člena před koncem funkčního období může Rada kooptovat nového člena Rady s tím, že nejbližší Valná hromada tuto změnu schválí nebo zvolí členem Rady jinou osobu. Rada má povinnost svolat mimořádnou valnou hromadu v případě odstoupení nadpoloviční většiny členů Rady, a to do 60 dnů.

3.3       Členství v Radě je čestné. Členům Rady je dovoleno podnikat ve stejném či obdobném oboru činností, které vyvíjí Spolek, ať ve prospěch svůj či jiných osob, například jako společník či člen statutárního orgánu obchodní korporace se stejným či obdobným předmětem činností, které vyvíjí Spolek.

3.4       Rada je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech, které nejsou těmito stanovami vyhrazeny Valné hromadě. Rada zejména:

(i)              zabezpečuje plnění usnesení Valné hromady a řídí a organizuje činnost spolku mezi Valnými hromadami; pro jednání, která spolek zavazují v hodnotě převyšující částku 100.000,- Kč, ať jednotlivě či v obdobných případech v souhrnu, se však vyžaduje předchozí souhlas Valné hromady,

(ii)             schvaluje a dodržuje finanční rozpočet spolku,

(iii)           rozhoduje o začátku a konci nadcházející sezóny, o výši členských příspěvků, kurzovného a dalších poplatků,

(iv)           rozhoduje do hodnotové a majetkové výše svého dispozičního práva o nabývání či zcizování účasti na již vzniklých obchodních společnostech a ostatních právnických osobách, včetně upisování, nákupu či jiného způsobu nabývání a prodeje akcií.

(v)            vyřizuje písemnosti spolku,

(vi)           připravuje podklady pro jednání Valné hromady,

(vii)          přihlašuje jednotlivé kategorie do soutěží,

(viii)         jmenuje/sjednává smlouvy s trenéry a vedoucími, hodnotí jejich činnost a rozhoduje o jejich odměňování,

(ix)           rozhoduje o přijetí a vyloučení člena spolku,

(x)            vede potřebnou dokumentaci spolku - evidence smluv, evidenci členské základny, evidenci příjmových a výdajových dokladů a dalších dokladů dokumentující provoz spolku, apod.

Rada je oprávněna vydávat k provedení a dodržování těchto stanov vnitřní předpisy, které jsou pro všechny členy, jakož i případné pracovníky Akademie závazné.

3.5       Zasedání Rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a to podle potřeby, nejméně však 2 x ročně. Rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomní členové s nadpoloviční většinou hlasů. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Pro účely usnášeníschopnosti i rozhodování Rady platí, že předseda disponuje 65% hlasů a místopředseda 35% hlasů.

ČLÁNEK VI.
MAJETEK A HOSPODAŘENÍ SPOLKU

1.          Zdrojem majetku Akademie jsou členské příspěvky, příspěvky a dotace z veřejnoprávních zdrojů, dary, sponzorské příspěvky, vstupné, příjmy z hlavní činnosti (zejména kurzovné a další příjmy z organizování sportovní činnosti), příjmy z vedlejší činnosti, příjmy z reklamy a další příjmy. Zisk z činnosti Akademie lze použít pouze pro činnost Akademie včetně správy Akademie.

2.          Při svém hospodaření je Akademie povinna řídit se obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

 

ČLÁNEK VII.
ZÁNIK SPOLKU 

1.          Spolek zaniká ke dni výmazu ze spolkového rejstříku.

2.          Důvodem zániku mohou být:

(i)          dobrovolné rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením či organizací,

(ii)         pravomocné rozhodnuti zákonem určeného orgánu.

3.          Při sloučení s jiným subjektem odpovídá Rada za řádné vypořádáni majetkových a jiných práv.

4.          V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání jeho majetku. Likvidátora jmenuje Rada, která též rozhodne o způsobu užití a rozdělení likvidačního zůstatku.

 

ČLÁNEK VIII.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1.          Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou spolku dne 9. prosince 2020 a v plném rozsahu nahrazují předchozí znění stanov. Publikaci stanov zajišťuje Rada. 

2.          Práva a povinnosti těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

V Praze dne 11. prosince 2020

_________________________

Tenis Akademie Bálek, z.s.

Mgr. Miloslav Bálek, předseda rady